ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา อาชีพ สุขภาพและบุคลิกภาพ ตลอดจนเป็นการสำรวจความต้องการของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจนักศึกษาในทุกด้านตั้งแต่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และการพัฒนาการด้านต่างๆของนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า การใช้ระเบียนสะสมควรใช้ด้วยความรอบคอบและจริงจัง กล่าวคือ

  • นักศึกษาควรกรอกข้อมูลทุกด้านตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ด้วยความตั้งใจ และจริงใจ เริ่มตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและจะต้องปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นปัจจุบัน จนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
  • ข้อมูลที่นักศึกษากรอกจะเป็นข้อมูลเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ได้รู้จัก และช่วยเหลือนักศึกษาในเบื้องต้น โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จะได้ประสานงานกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ผู้ปกครอง จิตแพทย์ พยาบาล หรือ นักจิตวิทยา เป็นต้น
  • ข้อมูลที่นักศึกษากรอกระเบียนสะสม จะเป็นความลับ จึงไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ
 
 
 
 
Visited Start on 08/06/2553